فریز آی Freeze Eye

دستگاه فریز آی حاصل تلاش بی وقفه کارشناسان این شرکت در طراحی و تولید محصولی است که پاسخگوی نیازها در این حوزه است

سیستم هوشمند کنترل وپایش صنایع حرارتی/ برودتی

یکی از بخش های اساسی سیستم های برودتی و حرارتی قسمت کنترل فرمان آن است که بدون عملکرد صحیح آن نمی توان تعریف صحیحی از این سیستمها داشت.

سیستم هوشمند سازی و رهگیری خودروهای حمل دارو

سیستم های ردیابی و مدیریت ناوگان که با نام vts شناخته می شود. یکی از راهکارهای ارائه شده توسط گروه فنی مهندسی آروند می باشد

مقالات