بایگانی برچسب برای: فواصل زمانی کالیبراسیون

راهنمای استفاده از دیتالاگر

در این مطلب می خواهیم نکاتی را در مورد کالیبراسیون دیتالا گرهای دما ورطوبت و گواهی کالیبراسیون با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم تا زمان خرید دیتالاگر به درستی تصمیم بگیرید

با مجله رادین آروند همراه باشید

کالیبراسیون :

مجموعه عملیاتی که تحت شرایط مشخص ، میان سیستم اندازه گیری و  مقدار متناظر آن که پ

از استانداردهای اندازه گیری حاصل می شود رابطه برقرار  می کند.

هدف کالیبراسیون :

اطمینان از صحت و دقت وسیله اندازه گیری با توجه به شاخص های مشخص شده

واژه های مهم در کالیبراسیون

صحت : (accuracy)

انطباق يا نزديکی کميت اندازه گيری شده به مقدار واقعی است یا نزديکي ميان خروجي‌هاي يک سيستم نسبت به مبدا مورد نظر.

 

صحت بر حسب حد اکثر خطای دستگاه بيان می شود

E = A – B

E: خطای اندازه گيری

A :  مقدار اندازه گيری شده

B : مقدار اندازه گيری شده استاندارد

 

فرمول

 

درصد خطا

دقت : (precision)

نزديکي خروجي‌هاي يک سيستم نسبت به يکديگر.

خطای ماکزیمم :

اگر نتایج اندازه گیری یک کمیت را با x1 و x2 و … و xn نمایش دهیم مقدار متوسط عددی x = (x1 + x2 + … + xn)/n را می‌توان اندازه آن

کمیت اختیار کرد و بزرگترین مقادیر: |xn – x| , … , |x1 – x| را خطای ماکزیمم گویند

حداکثر خطای مجاز ، نهایت خطای اندازه گیری است با توجه به شناخت مقدار کمیت مرجع ترخیص شده

از مشخصات و مقررات مجاز برای اندازه گیری، ابزار اندازه گیری، و یا سیستم اندازه گیری است.

تفکیک پذیری resolution

کوچک ترین اختلاف میان نمایش های وسیله مورد نظر  که بتوان آن ها را به طور معنادار از هم تمیز داد

قابلیت ردیابی traceability

قابلیت ارتباط دادن مقدار یک استاندارد یا نتیجه  یک اندازه گیری با مرجع های ملی یا بین المللی

عدم قطعيت : Uncertainty

نکته مهم دیگر این است که اصطاحات خطا و عدم قطعیت نباید با هم اشتباه شوند.

خطا ،اختلاف بین مقادیر اندازه گیری شده و مقدار واقعی کمیت مورد اندازه گیری است.

در صورتی که عدم قطعیت تعیین شک و تردید راجع به نتایج حاصل از اندازه گیری ها است

انواع خطا ها منشاء عدم قطعيت هستند عدم قطعيت تجربی يعنی تعيين  مجموع مقدار احتمالی خطا ها با منشاء مبهم .

درصورتیکه توزیع احتمال یک عامل تاثیرگذار نرمال باشد

(مانند عدم قطعیت ناشی از مشاهدات آماری و یا عدم قطعیت استخراج شده از گواهینامه کالیبراسیون دستگاهها)،

عدم قطعیت استاندارد آن عامل مستقیما برابر با انحراف معیار مقدار میانگین درنظر گرفته می شود.

 

نکاتی درخصوص خرید دیتالاگر

گواهی کالیبراسیون باید شامل چه مواردی باشد  :

مشخصات دیتالا گرها، روش کالیبراسیون ، که در آن  تمامی الزامات ISO/IEC17025 در انجام کالیبراسیون برآورده شده باشد ،

شرایط محیطی کالیبراسیون (در محدوده مجاز شرایط واقعی) و قابلیت ردیابی از طریق مراکز اندازه شناسی اشاره شده

به دستگاه بین المللی SI باشد 

باید توجه داشت  روش کالیبراسیون اشاره شده و قابلیت ردیابی بسته به نوع سنسور دیتالاگر می تواند

متفاوت باشد  سنسور ترموکوپلی ، سنسور مقاومتی و سنسور ترمیستری مرجع ملی یا بین المللی  متفاوتی برای کالیبراسیون دارند .

 

نتایج کالیبراسیون  : خطاهای بدست آمده حداقل در سه نقطه  با معیار استاندارد ، حداکثر خطای مجاز ، عدم قطعیت  و تفکیک پذیری است .

قبول: خطاي بدست آمده كمتر يا مساوي خطاي مجاز باشد.

مردود: در صورت بيشتر بودن خطاي دستگاه از خطاي مجاز، دستگاه مردود اعلام مي‌شود

عدم قطعیت  از مقدار واقعی بایستی حداقل 10 برابر کمتر از صحت حسگر مورد نیاز شما باشد.

تعیین دقیق  عدم قطعیت نیاز به تعداد نقاط بیشتر از 4 نقطه کالیبراسیون  دارد .

 

فواصل زمانی کالیبراسیون

فواصل کالیبراسیون بر اساس توصیه شرکت سازنده می باشد .

ولی بر اساس روند داده های بدست آمده از سوابق کالیبراسیون می تواند

بیش از یک سال و یا کمتر از یکسال انجام پذیرد .

 

عوامل تاثیر گذار برفواصل زمانی کالیبراسیون

– نوع ابزار اندازه گیري

– توصیه هاي شرکت هاي سازنده

– روند داده هاي بدست آمده از سوابق کالیبراسیون هاي قبلی

– سوابق تعمیر و نگهداري

 

تعداد نقاط کالیبراسیون دما ورطوبت :

حداقل نقاط جهت کالیبراسیون دیتالاگر دما سه نقطه می باشد .

برای کالیبراسیون دیتالا گرها ی مورد استفاده در سردخانه 2 تا 8 درجه سانتی گراد  سه نقطه یک نقطه بالای 8 درجه ،

یک نقطه کمتر از 2 درجه و یک نقطه بین 2 تا 8 درجه سانتی گراد جهت کالیبراسیون استفاده می شود .

برای کالیبراسیون  دیتالا گرهای انبار دمای عادی 15 تا 25 درجه سانتی گراد نیز از سه نقطه یک نقطه بالای 25 درجه ،

یک نقطه 15 تا 25 درجه و یک نقطه کمتر از 15 درجه سانتی گراد جهت کالیبراسیون استفاده می شود.

توجه: پیشنهاد می شود برای کالیبراسیون دما  دیتالا گرهای مورد استفاده در انبار و سردخانه از 5 نقطه استفاده شود .

در محاسبه عدم قطیعت یک لاگر نیاز به کالیبراسیون یک لاگر در 4 نقطه می باشد .

 

خرید دیتالاگر

حداکثر خطای مجاز سنسور و تنظیم حد بالا و پایین سیستم هشدار در سردخانه 2تا 8 درجه سانتی گراد :

سنسورهای مورد استفاده در تنظیم دمای سردخانه و سنسورهای سیستم نظارت دما و رطوبت باید در محدوده مجاز  مورد استفاده کالیبره گردند

و حداکثر خطای اندازه گیری و میزان عدم قطعیت در گواهی سنسورها درج گردد .

تنظیم محدوده مجاز و حد بالا و پایین سیستم هشدار دما و رطوبت  با در نظر گرفتن حداکثر خطای مجاز درج شده

در گواهی کالیبراسیون صورت می پذیرد . ب

عنوان مثال  اگر حداکثر خطای مجاز  سنسور در گواهی کالیبراسیون دیتالا گرها 0.5 درجه سانتی گراد  مشخص شده باشد 

حد بالا و حدپایین هشدار در سیستم نظارت 7.5 تا 2.5 درجه سانتی گراد خواهد بود  .

حداکثر خطای مجاز  در بهترین حالت، دقت مشخص شده توسط سازنده تجهیزات است

(كاربر با توجه به شرايط كاري ودقت مورد نياز، حداكثر خطايي  مجاز را تعيين مي‌كند)

حداکثر خطای مجاز  بر حسب نوع سنسور و استاندارد مرجع کالیبراسیون دیتالا گرها متغییر بوده

در نتیجه با در نظر گرفتن پیش فرض حدکثر خطای مجاز  1 درجه سانتی گراد حد بالا و پایین هشدار 

سیستم نظارت 7و3 درجه سانتی گراد در سیستم تعریف می گردد

 

کنفرانس

 

دیتالا گرها

درخصوص دیتالاگرها سوالی دارید؟

با شماره 02144043473 تماس حاصل فرمائید

برخی از مقالات مهم ما: