محافظ شوک شبکه

Cisco Certified Network Engineer Introduction the most popularcertification exam study guide, is the world's largest Internet device manufacturer, whose products account for more than 80% of the high-end Internet equipment market share, so cisco 100-105 exam questions , certification is equivalent to master the world's most mainstream network technology, in order to meet the Internet Development of a Needs for Professional Engineers.Cisco Certified Internet Engineer Cisco Systems 1993 Established Beginner to Advanced Courses with cisco ccna certification exam questions, CCDA as a Beginner, CCNP, CCDP Advanced Courses and CCIE Certified cissp exam practice questions pdf, is the first step in Cisco Career Certification with the highest level of certification being aws-sysops certification sample questions answers, one of the most respected and hardest-to-reach cisco ccnp switch 300-115 study guide, in the world.

معرفی

وظیفه اصلی یک محافظ شوک شبکه (surge protector) حفاظت ابزارهای الکتریکی و الکترونیکی در برابر انرژی های پر فشار زود گذر شبکه اصلی برق میباشد.
پاسخ به سوالات زیر میتواند میزان اهمیت استفاده از این محصول را روشن کند
1.اصولا یک محافظ شوک شبکه (surge protector) چه کاری انجام میدهد
2. شوک زود گذر شبکه چیست و در چه مواقعی حادث میشود
3.چرا ابزارهای الکتریکی و الکترونیکی نیازمند محافظت در این لحظات میباشند
یک شوک زود گذر شبکه، در حقیقت افزایش ناگهانی ولتاژ نامی شبکه برق اصلی از سطح نرمال آن در بازه های زمانی کوتاه تعریف میگردد. در شبکه برق خانگی و اداری کشور عزیزمان ایران ولتاژ استاندارد شبکه اصلی به میزان ۲۲۰ولت تعریف و تحویل مصرف کننده میگردد و تمامی مصرف کننده گان متصل به شبکه، برای این سطح از ولتاژ تنظیم و به کار گرفته میشوند.

02144043473

info[at]arvandgp.com

کلیک برای سفارش

Nano surge arrestor NSA – 3000IP


بروشور محصول

 

کتاب راهنما

 

نرم افزار