درباره ما

Cisco Certified Network Engineer Introduction the most popularcertification exam study guide, is the world's largest Internet device manufacturer, whose products account for more than 80% of the high-end Internet equipment market share, so cisco 100-105 exam questions , certification is equivalent to master the world's most mainstream network technology, in order to meet the Internet Development of a Needs for Professional Engineers.Cisco Certified Internet Engineer Cisco Systems 1993 Established Beginner to Advanced Courses with cisco ccna certification exam questions, CCDA as a Beginner, CCNP, CCDP Advanced Courses and CCIE Certified cissp exam practice questions pdf, is the first step in Cisco Career Certification with the highest level of certification being aws-sysops certification sample questions answers, one of the most respected and hardest-to-reach cisco ccnp switch 300-115 study guide, in the world.

مشاوره فنی مهندسی آروند

ما یا گروه فنی مهندسی رادین آرونـــد آریو جمعی از متخصصین با  تجربه حوزه های برق، الکترونیک و فنـــاوری اطلاعات هستیم که گردهم آمده ایم تا با تشخیص مشکلاتی که در این زمینه تاکنون کمتر به آن پرداخته شده راه حلی هوشمندانه و اقتصادی ارائه دهیم در این راستـــــــا و در آغاز راه، حفاظت و کنترل به عنــوان هدف اصلی شرکت برگزیده شد و از همــــان ابتدا بر آن شدیم تا مسیر رشد و تعالــــی شرکت را بر مبنای دانش روز و اصول علمــی کاربردی بنا نهیم و سعی کردیم برای تایید کارمان گواه از نهادهای رسمی نظارتی را با محصولات خود همـــراه سازیم و از طرفی محصولی را عرضه کنیم که فایده آن افزون از هزینه اش باشد. انعطاف، خلاقیت و نوآوری شعـــار اصلی گروه ماست و شما مشتری عزیز را در این راستا به یاری می طلبیم.